Bij de uitvoering van een multifunctioneel dak, doorloopt u een aantal fasen. Stap 3 beschouwt de onderwerpen waar u rekening mee moet houden.

Financiering

Het starten met uitvoeren begin met het organiseren van de benodigde financiële middelen. Hierbij is het van belang om zorgvuldig de kosten en baten van het aanleggen van een multifunctioneel dak in kaart te brengen. Met name het combineren van functies leidt vaak tot waardevermeerdering, maar om de financiering rondom een multifunctioneel dak rond te krijgen is vaak een duurzaam verdienmodel nodig. In een dergelijk verdienmodel worden zowel maatschappelijke, ecologische als economische baten meegenomen. Mogelijk liggen deze baten bij verschillende stakeholders en is raadzaam deze partijen te betrekken en mogelijk te laten participeren wanneer zij ook baat hebben bij een multifunctionele invulling van het dak. Veel grote steden hebben dan ook mogelijkheden voor subsidie of cofinanciering wanneer het dak bijdraagt aan klimaatadaptieve doelstellingen. Meer informatie over financiering en het opstellen van een business case vindt u hier

Marktverkenning

De volgende stap in het aanleggen van een multifunctioneel dak, is de marktverkenning. De diepgang van  de marktverkenning is in de regel in lijn met de omvang en complexiteit van het dak en haar nieuwe functie(s). Benader bij voorkeur marktpartijen (aannemers en/ of leveranciers) die met referenties kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. Wellicht behoort het bezoek aan een referentieproject tot de mogelijkheden

Natuurlijk is het soms ook mogelijk om een dak zelf aan te laggen. Dit wordt echter niet geadviseerd. Het aanleggen van een dak omvat werkzaamheden die niet zonder gevaar zijn; denk daarbij bijvoorbeeld aan valgevaar. Daarnaast is een technisch goede uitvoering van groot belang, zodat eventuele problemen als lekkages voorkomen kunnen worden. Met een keuze voor een professionele uitvoerende partij, wordt ook de verantwoordelijkheid daarvoor overgedragen naar een professional.

 

Ontwerpen

Het combineren van verschillende functies op het dak vraagt zowel technische expertise als een creatieve aanpak. Het is raadzaam om in de marktverkenning ook ontwerpmogelijkheden en -deskundigheid mee te nemen. Bekijk hier in vogelvlucht enkele mogelijkheden voor de opbouw van multifunctionele daken.

Aanbesteding/ contractering

Als (semi-)publieke instelling bent u vaak verplicht een aanbestedingsprocedure uit te schrijven. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden. Een overzicht van de mogelijkheden en aanbestedingsregels vindt u op de website van PIANOo.

Werkvoorbereiding

De voorbereiding wordt door de aannemer van de werkzaamheden opgepakt.

Uitvoering

De uitvoering wordt door de aannemer van de werkzaamheden opgepakt. Let hierbij op dat op het dak een veilige werkomgeving gecreëerd wordt en informeer wanneer noodzakelijk omwonenden of andere partijen die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de aanleg.

Oplevering

De oplevering is het formele oplevermoment, waarop de aannemer het werk overdraagt aan de opdrachtgever (in de meeste gevallen de dakeigenaar). De opdrachtgever accepteert op dat moment de kwaliteit van het werk, waarbij openstaande werkzaamheden (restpunten) benoemd kunnen worden. Bij oplevering gaat ook de onderhoudstermijn lopen, daarover hieronder meer.

Nazorg/ Onderhoudstermijn

Vaak kan een onderhoudstermijn afgesproken worden met de aannemer, waarin zij aanspreekbaar zijn voor eventuele gebreken die aan het licht komen tijdens die termijn (voorzover zij daarvoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden). Een normale onderhoudstermijn is één kalenderjaar.

Meer informatie over het onderhoud van een multifunctioneel dak vindt u hier.

Garantie

Veel aannemers en leveranciers van multifuncitonele daksystemen kunnen inmiddels een verzekerde garantie op hun werkzaamheden bieden. Daarvoor wordt vaak wel een meerjarig onderhoudscontract als voorwaarde gesteld. Stem de mogelijkheid voor een verzekerde garantie alvast af tijdens de contracteringsfase.