Het Dakpark in Rotterdam

Het Dakpark in Rotterdam-West is architectonisch interessant, maar ook vanwege de grote mate van participatie. ‘Participatie’ en ‘can do’ zijn woorden die tegenwoordig vaak door beleidsmakers in de mond worden genomen. Maar bij het Dakpark is de wens om te participeren van onderop gekomen: vanuit de bewoners zelf!

Tot 1998 was het Dakpark een rangeerterrein, een havenspoorlijn van Prorail. In 1998 had Prorail het gebied niet meer nodig en heeft het overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Op dat moment was het gebied verpauperd en fungeerde als tippelzone. Het rangeerterrein vormde een barrière tussen het havengebied en de woonwijken erachter. 

In 1998 was er vanuit de haven behoefte aan bedrijfsruimte en vanuit de woonwijk aan groen. Het ontwerp werd daarom tweeledig ingericht: er kwam groen voor de bewoners en een bedrijventerrein voor de haven, en er hoefde geen relatie tussen deze twee functies te zijn. De panden in het bouw onder het begroeide dak werden winkels in plaats van havengebonden bedrijven. 

Waterberging en sociaal economische functie

Het park is 1.200 m. lang, 85 m. breed en grotendeels 9 m. hoog. Daarvan is het begroeide dak 800 m. lang bij 40 m. breed. Het begroeide dak heeft een zeer nuttige functie: regenwaterberging. Regenwater wordt opgevangen en via een drainagesysteem vertraagd naar het riool gevoerd. Het gebouw heeft geen waterkerende functie. De primaire waterkering (dijk Hudsonstraat) is gehandhaafd en heeft zijn functie behouden. 

Dakpark Rotterdam heeft ook een sociaal economische functie voor de aangrenzende wijken. Het vormt een belangrijke motor voor haar directe omgeving. Er zijn op allerlei gebieden werkgroepen ingericht, waardoor bewoners nauw betrokken zijn bij het dagelijks beheer van het park.  

Bij de realisatie van Dakpark Rotterdam is de ‘5% regeling’ toegepast. Hiermee wordt minimaal 5% van de loonkosten in de aannemingssom van het Dakpark ingezet voor loonkosten van onder meer (langdurig) werkzoekenden en stagiaires. Ook voor het personeel in de winkels wordt zoveel mogelijk ingezet op het creëren van werkgelegenheid voor mensen uit de wijken rondom het park met het doel de arbeidsparticipatie te bevorderen.

Betrokken partijen
Het Dakpark is door gemeente Rotterdam in samenwerking met Dura Vermeer/MAB ontworpen. In 2011 is het dak  overgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft aannemer Mostert de Winter (een dochteronderneming van BAM) gecontracteerd voor de realisatie.